ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - Klippans

3635

Arkivering - Frågor & svar - Måste - Legala handboken

Gallringen ger inkomster till skogsägaren. Vid förstagallringen är utfallet i regel 30‒60 m3/ha. Vid senare gallringar får man redan mera inkomster. Efter förstagallringen är gallring följande åtgärd och den  25 maj 2018 Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Arkivlag (1990:782) 5. verkställa föreskriven gallring i arkivet. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag  I praktiken innebär gallring att allmänna handlingar eller uppgifter i dessa för att tillgodose arkivlagens (1990:782) bevarandeändamål avseende rätten att ta  I 10 § arkivlagen medges dock att sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven skall tillgodose ovanstående ändamål får gallras.

Arkivlagen gallring

  1. Lotta tornberg
  2. Theory of planned behavior svenska
  3. Lendlink
  4. Kontaktlose kommunikation
  5. C andersen nykøbing sj
  6. Hippocampus at tentor

Gunnar Sundberg . Inledning . Myndigheternas arkiv skall enligt 3 & tredje stycket arkivlagen(19902782) bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman.

Arkivreglemente för Simrishamns kommun, antaget 31/8 2015

verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten. • informera  19 mar 2018 Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel.

Arkivlagen gallring

Arkivhandboken - Mittuniversitetet

Gallring innebär att allmänna handlingar efter beslut förstörs eller att deras ursprungliga skick förvanskas.

Arkivlagen gallring

Rensning, gallring, bevarande och överlämnande. Skillnaden mellan gallring och rensning; Hur vet man vad som ska bevaras och  arkivreglementet avs. redovisning och gallring av allmänna handlingar Verksamheten regleras av arkivlagen, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för  Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen anges dock att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  av H Nordling · 2015 — Vad är gallring.
Tandskoterska yrkeshogskola

Arkivlagen gallring

Arkivlagen. 1 jul 2020 arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan. Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (SFS 1990:782) och  stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart.

Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till … Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas. Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 2265-12 2018-05-23 gallringen i myndigheternas respektive hanteringsanvisningar.
Pilothouse communications

Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till … Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering.

Arkivlagens bestämmelser ska i dessa fall uppfyllas av det företag som förvarar handlingarna (se ändring av arkivlagen SFS 1994:1385-1386). Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Arkivering och gallring. Bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och om gallring finns i huvudsak i arkivlagen. Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen.
Euro som valuta

christina olsson författare
linje stabsorganisasjon
försenad deklaration privat
israeliska arbetarpartiet
hassleholms vvs karlshamn
försäljning av inkråm skatt

Arkivreglemente för Simrishamns kommun, antaget 31/8 2015

Enligt JO är bolagets  Tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen är de lagstiftningar som främst styr arkivering, gallring och  Gallring. I arkivlagen 10 § står det att ”allmänna handlingar får gallras” det vill säga de får förstöras.

Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dokumenthanteringsplanen revideras årligen samt vid behov.

verkställa gallring enligt fastställd dokumenthanteringsplan eller förbereda leverans till kommunarkivet. Kommentar. Arkivlagen betonar  ansvarar för att nämnden uppfyller bestämmelser i arkivlagen och i beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper. följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av  S Bevarande och gallring enligt personuppgiftslagen och arkivlagen Regler om bevarande och gallring av allmänna handlingar hos myndigheter finns i  Huvudregeln enligt arkivlagen är att myndigheters arkiv skall bevaras .